☰ Menu
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
Zdjęcie prezentujące główną siedzibę Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego

Niedziela 16.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Zdjęcia i grafiki nie posiadają alternatywnych opisów.

Publikowane dokumenty (skany) uniemożliwiają lub utrudniają odczyt maszynowy.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-06

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie BIP Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Filecka – Kowalczyk, e-mail: efilecka@pusb.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 46 834 40 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

BUDYNKI DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNE

ul. Batorego 64C, 64E, 64F

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Główne wejście do budynków dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Przy wejściach znajdują się pochylnie dla wózków z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania.

Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynki dostępne dla wszystkich posiada windę dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach .

Korytarze w budynkach zapewniają swobodne poruszanie się. Ich szerokość jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Nie występują w części komunikacyjnej różnice poziomów.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynkach znajdują się windy- platformy dla osób niepełnosprawnych.

Na każdym z pięter jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
z nich

Przy budynkach znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

Wstęp z psem asystującym

Brak informacji, że na teren budynków można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynkach nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Dom Studenta

ul. Batorego 64G

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów wind

Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze. Brak windy
w budynku, który uniemożliwia swobodne poruszanie po piętrach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku na każdym z pięter znajdują się toalety i łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

Wstęp z psem asystującym

Brak informacji, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Wytworzył:
Ewa Filecka - Kowalczyk
(2016-01-04)
Udostępnił:
Administrator biuletynu
(2016-03-29 20:40:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator biuletynu
(2020-10-08 12:32:48)
 
liczba odwiedzin: 232185

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X